Onze school
De Ni-Je Veste

In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit uitgebreider.

 • Structuur
 • Verantwoordelijk
 • Samenwerken
 • Enthousiasme
 • Kwaliteit
Identiteit

De Ni-je Veste is een katholieke school. Kinderen van alle ouders en verzorgers, die deze levensbeschouwlijke identiteit respecteren, zijn welkom op onze school. Vergroten van kennis van andere godsdiensten en het leren kennen en waarderen van andere geloven en culturen dragen hier een steentje aan bij. In onze manier van werken wordt enerzijds recht gedaan aan de Katholieke identiteit en anderzijds aan de pluriformiteit van de samenleving.

We besteden aandacht aan Kerstmis, Carnaval, Palmpasen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Pasen, Pinksteren, Sint Maarten en de Advent.

De thema's van Leefstijl bieden voldoende aanknopingspunten om die te verbinden met de belevingswereld van de kinderen.

De parochie verzorgt de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel. In september kunnen kinderen van groep 4 en van groep 8 zich opgeven. Deze lessen vinden na schooltijd plaats.

Missie en Visie

In de missie beschrijven we wat we de kinderen op onze school willen meegeven. Waardoor maken wij het verschil voor de kinderen, ouders en medewerkers? Onze omgeving en de samenleving?

De Ni-je Veste wil de kinderen vanuit een veilige en uitdagende schoolomgeving de bagage meegeven, die ze nodig hebben om hun eigen leven vorm te geven. We begeleiden hen zo goed mogelijk, dit op hun eigen niveau en bereiden hen voor om een waardevol lid in onze maatschappij te zijn. Daarbij speelt ook het welbevinden een grote rol.

De Ni-je Veste legt een stevige basis, zodat kinderen met succes een passende school voor voortgezet onderwijs kunnen volgen.

Dat vraagt van ons als teamleden, dat we zelf het voorbeeld geven, boven de lesstof staan en een groot
scala aan didactische strategieën kunnen toepassen. Een open houding naar elkaar, naar de wereld,
naar nieuwe ontwikkelingen is daarom essentieel in ons werk.

Prioriteiten
 • Teamscholing t.a.v. het omgaan met meer- en hoogbegaafde kinderen.
 • Invoering van een digitaal rapport.
 • Muziekimpuls o.l.v. Boogie Woogie (een scholing voor alle leerkrachten): 3e jaar (3-jarige cursus).
 • Teamscholing voor het begrijpend- en technisch lezen.
 • Executieve functies; implementatie n.a.v. de cursus, die schooljaar '19 - '20 gevolgd is.
 • Invoeren van voorbereidend schrijfmethode in de groepen 1 en 2: methode "Krullenbol".
 • Werken met Gynzy.
Groepen en leraren

Op De Ni-je Veste werken we met jaargroepen. Dat wil in principe zeggen, dat de kinderen die in het zelfde jaar geboren zijn, bij elkaar in de klas komen. Schooljaar 2020 - 2021 hebben we 6 enkele groepen en een combinatiegroep 7 -8.

De school werkt met een jaarklassensysteem. Leerlingen, die de stof sneller verwerken, krijgen binnen de klas de mogelijkheid tot verdieping. Kinderen, die om de een of andere reden achterblijven, proberen we eerst ook in de eigen klassensituatie door middel van een groepshandelingsplan te helpen. Mocht dat niet lukken, krijgen de kinderen extra hulp. Dit kan zijn door de I.B.er en/of de onderwijsassistente van school. Ook maken we gebruik van een (oud) leerkracht, die op ons op vrijwillige basis een dagdeel in de week komt helpen.

De Ni-Je Veste behoort tot de Delta Scholengroep. In Groenlo hebben de Deltascholen samen een plusklas ingericht voor hoogbegaafde kinderen. Kinderen, die hiervoor in aanmerking komen, gaan om de week naar deze klas. Van onze school betreft dit ca. 7 kinderen.

De overgang naar een volgende groep vindt na de zomervakantie plaats. Normaal gesproken doorloopt een kind onze school in 8 jaren.

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:
Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4.

>>> Meer weten?

Download of bekijk onze schoolgids.